ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS W SPRAWACH O RENTĘ

  1. ETAP – odwołanie od decyzji lekarza orzecznika ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS

a) Odwołanie winno być sporządzone na piśmie lub ustnie do protokołu,
b) Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia skarżonej decyzji
c) W odwołaniu należy wskazać:

– oznaczenie skarżonej decyzji i stron postępowania
– zarzuty jakie składamy względem skarżonej decyzji
– wniosek o zmianę decyzji i przyznanie świadczenia
– krótkie i zwięzłe uzasadnienie
– czytelny podpis
– spis załączników jeżeli takowe dołączamy do pisma.

  1. ETAP – odwołanie od decyzji Komisji Lekarskiej ZUS:

a) Odwołanie winno być sporządzone na piśmie lub ustnie do protokołu,
b) Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni od doręczenia skarżonej decyzji
c) W odwołaniu powinniśmy wskazać:

– oznaczenie skarżonej decyzji
– zarzuty jakie składamy względem skarżonej decyzji
– wniosek o zmianę decyzji i przyznanie świadczenia
– krótkie i zwięzłe uzasadnienie
– czytelny podpis

d) Ponadto odwołanie do Sądu winno spełniać wymogi określone dla pisma procesowego tj.:

– zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane oraz oznaczenie stron,
– oznaczenie rodzaju pisma (tytuł) i przedmiotu sporu,
– wymienienie załączników.

Przypominam, że zawsze warto skorzystać z instytucji odwołania i ewentualnej drogi sądowej, gdyż postępowania te są zwolnione z opłat sądowych.