Dla Pracodawców

Szanowni Państwo

wozekCelem nadrzędnym fundacji „Normalna Przyszłość” jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki współpracy z licznymi pracodawcami z różnych branż możemy zaproponować naszym Beneficjentom staże lub miejsca pracy.
Do tej pory uczestnicy naszych projektów znajdowali zatrudnienie w zawodach, takich jak: administracja biurowa, księgowość, gastronomia, transport, prace produkcyjne, fryzjerstwo, kosmetyka, ochrona czy sprzątanie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje staży oraz miejsc pracy.
Nasi Beneficjentów posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, co wiąże się z możliwościami uzyskania dofinansowań dla zatrudniających ich pracodawców.
Więcej informacji na ten temat poniżej.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności obowiązuje niższy wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) oraz zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego (dodatkowe 10 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny).
Pomimo zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy z niepełnosprawnościami zachowują prawo do wynagrodzenia w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują je pracownicy pełnosprawni. Zatem zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników podnosi koszty pracy. Może to zniechęcać pracodawców do zatrudniania takich osób.
Jednak Ustawodawca przewidział rozwiązania rekompensujące pracodawcom podwyższone koszty zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Mogą oni skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

 • 2400 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1350 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:

 • 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: PFRON

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze:

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu – dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny etat – dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę – w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika.

Źródło: PFRON

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą,
 • 90 % poniesionych kosztów płacy – jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy wlicz:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Pamiętaj, że miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji.

Ostateczne wyliczenie kwoty dofinansowania.

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P. Musisz wybrać najniższą kwotę spośród:

 • maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności,
 • kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym, pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona,
 • kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.

Podane kwoty są maksymalnymi kwotami, które może otrzymać pracodawca.

Źródło: PFRON

Referencje

Referencja SJ
Referencja BN