Dla pracodawców

Szanowni Państwo,
Celem nadrzędnym Fundacji „Normalna Przyszłość” jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne.
Dzięki współpracy z licznymi pracodawcami z różnych branż możemy zaproponować beneficjentom naszych projektów staże lub przyjazne miejsca pracy.
Do tej pory uczestnicy naszych projektów znajdowali zatrudnienie w zawodach takich jak: administracja biurowa, księgowość, gastronomia, transport, prace produkcyjne, fryzjerstwo, kosmetyka, ochrona czy sprzątanie.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje stażów i miejsc pracy.
Wielu naszych beneficjentów posiada orzeczenia o niepełnosprawności, co wiąże się z możliwościami uzyskania dofinansowaniami dla zatrudniających ich pracodawców.
Więcej informacji na ten temat poniżej.

Refundacje

Refundacje

 

Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mają niższy wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) oraz zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego (dodatkowe 10 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny).
Pomimo zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy niepełnosprawni zachowują prawo do wynagrodzenia w takiej samej wysokości w jakiej otrzymują je pracodawcy pełnosprawni. Zatem zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników podnosi koszty pracy. Może to zniechęcać pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Jednak Ustawodawca przewidział rozwiązania rekompensujące pracodawcom podwyższone koszty zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników mogą skorzystać z refundacji części kosztów ich wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI
Wysokość refundacji
Wysokość refundacji wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracowników.
Kwota refundacji
Stopień niepełnosprawności Kwota refundacji
Znaczny 1 950,00 zł
Umiarkowany 1 200,00 zł
Lekki 450,00 zł
Kwoty podane w tabeli są maksymalnymi kwotami, które może otrzymać pracodawca.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz otrzymać refundację w wysokości maksymalnie 75 % całkowitych kosztów płacy.
Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej mogą otrzymać refundację w wysokości maksymalnie 90 % całkowitych kosztów płacy.
Wysokość refundacji – schorzenia specjalne
Wysokość refundacji wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ulega zwiększeniu w przypadku osób ze schorzeniami specjalnymi takimi jak:
1. Choroby psychiczne (02-P)
2. Upośledzenie umysłowe (01-U)
3. Całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C)
4. Epilepsja (06-E)
5. Osoby niewidome w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O)
Wysokość refundacji dla osób ze schorzeniami specjalnymi została przedstawiona w poniższej tabeli.

Stopień niepełnosprawności Kwota refundacji
Znaczny 3 150,00 zł
Umiarkowany 2 100,00 zł
Lekki 1 050,00 zł

Kwoty podane w tabeli są maksymalnymi kwotami, które może otrzymać pracodawca.
Warunki ubiegania się o refundację
Zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Efekt zachęty – zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika powoduje wzrost ogólnego stanu zatrudnienia.
Wypłacanie wszystkich kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (wynagrodzenie netto i składki ZUS) w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni.
Wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników muszą być wypłacane ze środków innych niż środki publiczne.
Wynagrodzenie musi być wypłacane na rachunek bankowy pracownika.
Pracodawca nie może posiadać zaległości wobec PFRON powyżej 100,00 złotych.
O refundację kosztów wynagrodzeń mogą ubiegać się pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % w przeliczeniu na pełne etaty.
Pracodawcy zatrudniający poniżej 25 pracowników nie muszą spełniać wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego 6 %.

Referencje

Referencje